Działki mają wielkość 18 arów (1800m kw) – [40m na 45m]

Działki o nieurozmaiconym ukształtowaniu,

Jastków to nowoczesna i rozwijająca się gmina na północny – zachód od Lublina.

W pobliżu znajduje się sklep spożywczy, przystanek autobusowy.

W okolicy zabudowa jednorodzinna, cisza, spokój i dużo terenów zielonych.

Wymiary umożliwiają wybudowanie domu jednorodzinnego ze sporym ogrodem, ewentualnie 2 domów z możliwością późniejszego podziału na działki 9 arowe.

Działki nie są jeszcze uzbrojone, ale w pobliżu jest prąd i woda

Bardzo dobre miejsce dla rodzin z dziećmi.

Do Lublina dojedziesz w 10 minut

Fragment z:

UCHWAŁA Nr XVI/118/2000
Rady Gminy Jastków
z dnia 12 grudnia 2000 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków

1.5. MR – mieszkalnictwo rolnicze – o ustaleniach:

1) dopuszcza się podział na nowowydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m2 w granicach terenu MR;

2) minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

3) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 20% powierzchni działki;

4) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;

5) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

a) wysokość do 2 kondygnacji, z których drugą może stanowić poddasze użytkowe,
b) wysokość kalenicy do 11 metrów liczona od najniższego punktu terenu w obrysie budynku,

6) w istniejącej zabudowie zagrodowej:

a) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy i remonty kapitalne budynków,
b) dopuszcza się w granicach siedliska realizację domu mieszkalnego dla członków rodziny rolnika,
c) dopuszcza się przeznaczanie siedlisk rolniczych na cele mieszkalnictwa niskiego, letniskowego lub pensjonatowego wg warunków jak dla przyjętej funkcji terenu;
d) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzania zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;

7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych zakazując realizacji obiektów o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;

8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu lub alei zabytkowych;

9) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;10)dopuszcza się nadto lokalizację:

a) zabudowy letniskowej (ML),
b) zabudowy mieszkaniowej niskiej (MN),
c) obiektów usług komercyjnych (UC),
d) obiektów usług publicznych (UP),
e) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej (ZP, ZI),
f) urządzeń sportowych (US),
g) urządzeń infrastruktury technicznej,
h) urządzeń komunikacyjnych, za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw;

11) obiekty i urządzenia o których mowa w punkcie 10 można lokalizować pod warunkiem:

a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego,
b) nie naruszania ustaleń dla wiodącej funkcji terenu,
c) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub mogących pogorszyć stan środowiska,
d) zachowania warunków jak dla ustaleń wybranej funkcji terenu,
e) zwarty obszar terenów zainwestowania nie może przekroczyć powierzchni:
– 0,50 ha na gruntach I do III klasy bonitacyjnej gleb,
– 1,00 ha na gruntach IV klasy bonitacyjnej gleb organicznych,
przy braku zgody na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

12) ustala się dla nowych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi linię zabudowy 90 metrów od krawędzi jezdni dróg ekspresowych wyznaczonych graficznie na rysunku planu.

W tym momencie do sprzedania jest działka nr 6

orientacyjne ceny działek to:450 000 za 18 ar działki (250 zł / mkw) – cena działki nr 6

do działki jest właśnie doprowadzone przyłącze elektryczne (stan na 04.01.2023)

zdjęcie poglądowe miejsca
szkic bardzo poglądowy